Zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7000 zł. Kiedy?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie i rozpoczęło konsultacje. Kwota zasiłku pogrzebowego nie wzrosła od 13 lat i obecnie wynosi 4 tysiące złotych. Według opublikowanego projektu ustawy w lipcu 2024 roku ma wzrosnąć do 7 tysięcy.

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem stanowiącym partycypację części kosztów poniesionych w związku z pochówkiem. Może przysługiwać członkowi rodziny, ale też np. pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie lub powiatowi. Trwają konsultacje nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzają nowe rozwiązanie.

Komu przysługuje zasiłek?

Zasiłek przysługuje:

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej,

jeżeli pokryli koszty pogrzebu.Przy przyznawaniu zasiłku członkowie rodziny to:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Kiedy przysługuje zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
 3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
 4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 9. osoby, która pobierała rentę socjalną,
 10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

Uwaga!

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Aktualna wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje:

 • członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;
 • osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jakie dokumenty złożyć do ZUS

 1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).
 2. Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
 3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
 4. Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
 6. Powyższymi formalnościami może zająć się kompleksowo pracownik wybranego dom pogrzebowego, wówczas poprosi o stosowne upoważnienie.

Uwaga!

Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

 

Tutaj pobierzesz wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

Kiedy złożyć dokumenty

W ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłaciłeś koszty pogrzebu. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń, czyli nie otrzymasz zasiłku.

Jeżeli nie mogłeś dotrzymać tego terminu z powodu:

 • późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej
 • albo z innych przyczyn całkowicie od Ciebie niezależnych

Złóż dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dołącz dokumenty, które potwierdzą powód opóźnienia:

 • zaświadczenie policji lub prokuratury,
 • odpis zupełny aktu zgonu,
 • inny dokument urzędowy.

Eksperci portalu Rankomat.pl przeprowadzili w 2023 roku badanie, w którym zebrali dane z ponad 50 zakładów pogrzebowych w 10 wybranych miastach. Pod uwagę wzięli koszt podstawowej usługi zakładu pogrzebowego, zakup najtańszej, sosnowej trumny oraz zakup prostego granitowego nagrobka dla jednej osoby. Łączny koszt w poszczególnych miastach przedstawiał się następująco:

 • Szczecin – 9 900 zł
 • Gdańsk – 9 400 zł
 • Wrocław – 10 350 zł
 • Poznań – 8 300 zł
 • Olsztyn – 9 800 zł
 • Katowice – 9880 zł
 • Łódź – 10 190 zł
 • Warszawa – 10 400 zł
 • Kraków – 10 360 zł
 • Rzeszów – 9 450 zł.

Jak z powyższych danych wynika, proponowana kwota zasiłku nie pokryje w całości kosztów ale z pewnością będzie znacząco bliższa kosztowi końcowemu pogrzebu niż do tej pory.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887).

Źródło:

ZUS

Rankomat.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *